VEDTEKTER FOR NORSK UFOSENTER
Norsk Ufosenter er opprettet ved sammenslåing av UFO-Norge og NETI (Norsk Organisasjon for
Studiet av Utenomjordisk Intelligens), vedtatt på konstituerende møte søndag 21. august.
Norsk Ufosenter er en (ideell) interesseorganisasjon for folk som er interessert i studiet av UFO-
fenomener.
§ 1. Formål
Norsk Ufosenter har som formål å samle inn, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO-fenomenet, samt drive informasjonsvirksomhet om saken overfor alle interesserte, offentligheten og norske myndigheter for å øke forståelsen om UFO-fenomenet og vår plass i den kosmiske helheten.
Vi ønsker å være åpne for en fredelig kontakt, utveksling og sameksistens på alle plan.
§ 2. Medlemmer
Alle med interesse for UFO-fenomenet kan bli medlem av organisasjonen. Medlemskontingent
fastsettes av årsmøtet. Styret har mulighet til å ekskludere medlemmer. Kontingent må være
innbetalt (senest 10 dager før) av samtlige som ønsker å delta på årsmøtet.
§ 3. Styret
Styret består av 6 personer der en velges ut på årsmøtet som leder. Leder velges for 1 år, de øvrige
for 2 år. Hvert år står minst 3 fra styret på valg. Ulike styrefunksjoner velges av styret. Det kan
oppnevnes en valgkomite utover det ordinære styret. Styret er organisasjonens offisielle
talspersoner.
§ 4. Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret skal administrere Norsk Ufosenter i samsvar med vedtekter. Styret er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene deltar.
§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er Norsk Ufosenters øverste myndighet. Årsmøtet holdes en gang i året. Innkalling sendes
ut med 4 ukers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet må være hos styret senest 2 uker før
møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller ved at minst 1⁄4 (??) av
medlemmene ønsker det og samtidig oppgir årsak. Møte kan da innkalles med minimum 7 dagers
varsel.
Årsmøtet skal behandle:
A: Konstituering, valg av møteleder, sekretær, tellekorps og 2 personer til protokollunderskriving
B: Styrets årsberetning
C: Regnskap og budsjett, med fastsettelse av medlemskontingent og evt godtgjøring til styret
D: Forslag fra styret samt innkomne forslag fra medlemmer
E: Valg
§ 6. Stemmegivning og beslutningsdyktighet
Alle vedtak og valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Endringer i vedtekter skal vedtas med minst 2/3 flertall. Møteleder kan sette opp taler-liste. Medlem
som ikke kan møte kan gi fullmakt til et annet medlem forutsatt at begge har betalt kontingent.
§ 7. Oppløsning
Oppløsning av Norsk Ufosenter kan bare besluttes av ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Vedtak om
oppløsning skal inneholde styrets fordeling av organisasjonens midler og aktiva.